ความรู้ประกันภัย

ความหมายของการประกันภัย

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายกับสิ่งที่ตกลงประกันภัยกันไว้ ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าความเสียหายนั้นโดยเรียกว่าค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะตกลงชำระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้

ความหมายของการประกันภัย

การทำประกันภัยนั้นจะมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน วัตถุประสงค์ของการประกันภัยนั้นคือ เพื่อแบ่งเบาความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย ไปยังผู้รับประกันภัย โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญ และการทำประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากำไร การประกันภัยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ

1. ผู้เอาประกัน คือ ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยและมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย

2. ผู้รับประกัน คือ ผู้ที่รับประกันภัย ในสิ่งที่ตกลงทำประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบบริษัท ในประเทศไทยบริษัทที่รับประกันภัยจะได้รับการควบคุมโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ เป็นผู้รับผลประโยชน์เวลาที่เกิดความเสียหาย ซึ่งจะเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้


ตั๊ก เลือก ศรีกรุงโบรคเกอร์
รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์
เฮียศรีกรุงชวนทำธุรกิจ
ทำไมต้องศรีกรุงโบรคเกอร์